Preventie en integriteitsbescherming

Voor de HSSV is het vanzelfsprekend van belang dat alle bij de vereniging betrokken personen (bestuursleden, ouders, vrijwilligers, in dit hoofdstuk aangeduid als begeleiders), zeker gezien het feit dat de deelnemers een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben, zich gedragen conform afgesproken gedragsregels en – codes.

De definitie van ongewenste intimiteiten bij kwetsbare groepen is: iedere vorm van seksueel gedrag of -toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene/leiding en kind en gehandicapte) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

A. De begeleiders onthouden zich ervan de deelnemers te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn/haar waardigheid aantast en verder in het privéleven van de deelnemer door te dringen dan nodig is voor de sportbeoefening.

B. De begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts- dan wel seksueel) misbruik en/of seksuele intimidatie.

C. Seksuele handelingen en/of seksuele relatie tussen de volwassen begeleider en de deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

D. De begeleider mag de deelnemer niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel kunnen interpreteren.

E. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale uitingen.

F. De begeleider zal tijdens de sportactiviteiten met respect omgaan met de deelnemer en de ruimten waarin de deelnemer zich bevindt, zoals kleedkamers.

G. De begeleider heeft de plicht de deelnemer te beschermen tegen schade en misbruik als gevolg van seksuele intimidatie; daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de deelnemer behartigt is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen doen.

H. De begeleider zal de deelnemer geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

I. De begeleider ziet er actief op toe dat bovenstaande regels door iedereen die betrokken is bij de deelnemers worden nageleefd. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels dan zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken dan wel melding maken van het voorval bij het bestuur van de HSSV.

De bovenstaande definities zijn ontwikkeld door NOC/NSF.